Przejdź do treści

Sympozjum o charakterze warsztatowo-naukowym „Dziecko i jego prawa. Prawo do wolności religijnej”

29 września 2023 roku w godzinach 12.00 – 14.00 na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, odbędą się warsztaty dla dzieci i młodzieży, których ideą jest upowszechnianie myśli pedagogicznej Janusza Korczaka, prekursora podmiotowego traktowania dzieci. Warsztat prowadzony metodami aktywnymi przez dr Paulinę Jabłońską z UCBWR UKSW w Warszawie jest naturalną kontynuacją działań edukacyjnych prowadzonych przez UCBWR UKSW w Warszawie.

Temat : „Dziecko i jego prawa”. Prawo do wolności religijnej.

Cele:

  • zapoznanie uczniów z Konwencją o Prawach Dziecka
  • doskonalenie umiejętności analizy dokumentu prawnego
  • zwiększenie świadomości uczniów co do zakresu i istoty praw im przysługujących

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF. Polska była także inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

O tym, jak ważne w naszym kraju są prawa dziecka świadczy także fakt, że zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.
Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają. W wielu zakątkach świata dzieci nie mają dostępu do edukacji, opieki medycznej, bezpieczeństwa i życia w pokoju, do ochrony przed wyzyskiem, do wolnego czasu i zabawy, do wyrażania własnych poglądów, do wolności.

Obowiązkiem dorosłych jest dążenie do tego, by prawa te były respektowane zarówno w naszym kraju, jak i w najdalszych zakątkach Ziemi.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: p.jablonska@uksw.edu.pl

10 września 2023