Przejdź do treści

Centrum prowadzi działalność dydaktyczną propagującą tematykę wolności religijnej. Współczesne trendy związane z globalizacją, przepływem pracowników pomiędzy krajami i kontynentami oraz procesami migracyjnymi w skali światowej stawiają coraz wyższe wymagania wszystkim osobom na rynku pracy, nie tylko w wymiarze przygotowania zawodowego, ale też kompetentnego nawiązywania i pielęgnowania kontaktów międzyludzkich, w tym umiejętności współpracy z osobami innych religii i kultur. Dochodzi do zderzenia wolności religijnej – podstawowego prawa osoby ludzkiej – z uwarunkowaniami i procesami społeczeństwa wielokulturowego i wieloreligijnego.

Obszar działań w zakresie kształcenia obejmie szereg opracowanych tematów związanych z wolnością religijną. Będą one łączyć wymiar teoretyczny i praktyczny wolności religijnej na płaszczyźnie dialogu i komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej.

1. Została opracowana koncepcja studium podyplomowego na temat wolności religijnej:

  • Podyplomowe Studium Wolności Religijnej
  • Podyplomowe Studium Komunikacji Międzykulturowej

2. Centrum podjęło współpracę w przygotowywaniu kadry naukowej dla Państw Afrykańskich. 

Na zdjęciu od lewej: ks. prof. Waldemar Cisło, kard. Robert Sarah i min. Przemysław Czarnek

Jest to projekt w ramach umiędzynarodowienia prowadzonych badań i działalności dydaktycznej Centrum Badań Wolności Religijnej. 

We współpracy z projektem organizacji studiów anglojęzycznych dla studentów mniejszości religijnych i etnicznych, pochodzących z terenów objętych dyskryminacją oraz przemocą, w szczególności z Afryki.

Podczas spotkania, z przebywającym w Polsce emerytowanym prefektem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów kard. Robertem Sarahem, poruszono kwestie kształcenia dla księży pochodzących z krajów, w których chrześcijanie są prześladowani.

– W tym roku akademickim mamy na UKSW trzydziestu studentów z ośmiu krajów afrykańskich m.in. z Nigerii, Kamerunu i Etiopii – powiedział ks. prof. Waldemar Cisło dodając, że już ośmiu księży obroniło na naszej Uczelni doktoraty, po czym wrócili do krajów z których przybyli, by przekazywać dalej zdobytą w Polsce wiedzę.

– Spotkanie z księdzem kardynałem potwierdziło trudną sytuację chrześcijan w wielu krajach Afryki – powiedział min. Przemysław Czarnek – motywując nas do ich dalszego wspierania, które realizuje nasze Centrum.

Współpraca w przygotowywaniu kadry naukowej dla Państw Afrykańskich.

Jest to projekt w ramach umiędzynarodowienia prowadzonych badań i działalności dydaktycznej Centrum Badań Wolności Religijnej. 

We współpracy z projektem organizacji studiów anglojęzycznych dla studentów mniejszości religijnych i etnicznych, pochodzących z terenów objętych dyskryminacją oraz przemocą a w szczególności z Afryki.

II SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 – prowadzenie zajęć ogólnouniwersyteckich przez Dyrektora Centrum, ks. prof. Waldemara Cisło: 
Migracja a zagrożenia wolności religijnej w kontekście współczesnych przemian społeczno-kulturowych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

„Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2021/DPI/333 z dnia 14.01.2022”.

„Realizacja badań naukowych dotyczących kompleksowej i interdyscyplinarnej analizy wolności religijnej oraz zagadnień związanych ze współpracą na rzecz interreligijności i interkulturowości w wymiarze teoretycznym, empirycznym i praktycznym prowadzonych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”.